SME
Piatok, 24. september, 2021 | Meniny má Ľuboš, ĽuborKrížovkyKrížovky

Prv než si dáte poistiť dom či byt, podrobne sa oboznámte s poistnými podmienkami

V rámci poistenia nehnuteľností ponúkajú slovenské poisťovne poistenie obytných budov a poistenie bytov vo vlastníctve. Predmetom poistenia sú budovy obývané trvale, resp. rekreačne. Poistiť možno nielen budovy, ale aj ich stavebné súčasti a ďalšie budovy

, stavby a zariadenia patriace k domu. Ide napríklad o oplotenie, garáž, dielňu, vonkajší bazén a podobne. Pri uzatváraní poistnej zmluvy však treba mať na zreteli rôzne podmienky tej - ktorej poisťovne. Poisťovňa Allianz- Slovenská poisťovňa poisťuje za zvýhodnenú sadzbu poistného napríklad aj budovy počas výstavby. Podmienkou poistenia domov a iných nehnuteľností v poisťovni Uniqa je predpoklad, že boli dané do užívania podľa platných predpisov a v čase poistnej zmluvy, ako aj v čase poistnej udalosti sa nachádzali v technicky bezchybnom stave.

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalšou dôležitou podmienkou niektorých poisťovní je, že ak je dom (budova) vo vlastníctve fyzickej osoby, poistia dom (budovu) len vtedy , ak sa na podnikateľské účely nevyužíva viac ako 1/3 podlahovej plochy celej budovy. Na to všetko treba pri uzatváraní poistnej zmluvy dávať pozor.

Všeobecne možno povedať, že v rámci poistenia budov vo fyzickom vlastníctve možno poistiť aj vedľajšie stavby. Niektoré poisťovne však limitujú ich plochu počtom metrov štvorcových, pričom za vedľajšie stavby nepovažujú skleníky a fóliovníky, ani v prípadoch, ak majú pevný základ.

Ktoré vedľajšie stavby možno poistiť

Ide najmä o základy nachádzajúce sa pod úrovňou zeme a základové múry, nosné pivničné múry a ostatné časti stavby napr. elektroinštalácie, plynové a sanitárne inštalácie, zariadenia na prívod a odtok vody a k nim patriace meracie prístroje, kúrenárske a sanitárne zariadenia. Predmetom poistenia sú často aj ohraničenia pozemku: múry a ploty s pevným základom, studne, septiky a žumpy. Niektoré poisťovne ponúkajú aj poistenie terás spojených s poistenou nehnuteľnosťou, poistenie nádrží na plyn a vykurovací olej, zemných káblov, domácich čerpadiel na vodu, prítokových a odtokových potrubí. Poistiť možno aj anténové a solárne zariadenia, bazény a ich zastrešenia, pevne osadené sklá ako okná, dvere, sklenené stavebné prvky a presklenné strechy. Predmetom poistenia sú aj náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti. Ide najmä o náklady na hasenie a odpratanie zničených vecí, náklady na čistenie alebo náklady spojené s dopravou vecí za účelom ich opravy či odpratania, ak boli predmetom poistnej udalosti. Predmetom poistenia budov a bytov môže byť celý rad ďalších doplnkov. Vždy sa treba informovať v konkrétnej poisťovni.

Skryť Vypnúť reklamu

Poistné nebezpečenstvá domu

Nehnuteľnosť domu poisťujú slovenské poisťovne najmä proti nebezpečenstvu požiaru, živelným nebezpečenstvám a poškodeniam vodou z vodovodných zariadení. Tu zväčša platí zásada, že ak sú domy neobývané dlhšie ako 72 hodín musia mať počas tohto obdobia hlavné vodovodné potrubia zatvorený hlavný uzáver. Ak kúrenie nie je v prevádzke počas vykurovacieho obdobia, všetky vodovodné potrubia musia byť dostatočne vyprázdnené. Ak sú však vodovodné potrubia dostatočne zabezpečené ochrannými prostriedkami proti účinku mrazu, ich vyprázdnenie nie je nutné. Medzi poistné nebezpečenstvá domu patrí aj skrat elektromotora domácej vodárničky, kalového čerpadla, obehového čerpadla, zabudovaných kuchynských a záchodových vetrákov slúžiacich prevádzke budovy. Klientom sa odporúča informovať sa o ďalších zariadeniach, ktoré by sa mohli stať predmetom poistnej zmluvy.

Skryť Vypnúť reklamu

Každú nehnuteľnosť ohrozujú rozličné reálne nebezpečenstvá. V Českej poisťovni Slovensko môžu byť predmetom poistenia nehnuteľností tieto veci: rodinný dom (aj novo začatá stavba), rekreačná budova slúžiaca na individuálnu rekreáciu, hospodárska budova, vinárska búda, garáž, záhradkárska chata, plot, ohradný múr, septik, žumpa, studňa, bazén, stavebné materiály určené na výstavbu, opravu i údržbu poistenej stavby, tenisové kurty a spevnené plochy. Poistná čiastka je daná hodnotou vecí a klient si ju určí tak, aby bola dostačujúca na prípadné znovuvybudovanie stavby. Poisťovňa akceptuje aj návrh klienta na vyššiu poistnú čiastku. Podľa predmetu poistenia si môžete vybrať výšku spoluúčasti z čiastok 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 alebo 20 000 Sk. Čím vyššiu spoluúčasť si zvolíte, tým nižšie poistné budete platiť. Poistenie je jednorazové. Klient ho môže platiť naraz - ročne alebo v polročných, štvrťročných či mesačných splátkach poštovou poukážkou alebo platobným príkazom z účtu. Pozor! Poistnú čiastku aj poistné v závislosti od inflácie poisťovňa automaticky upravuje indexom, ktorý vyjadruje medziročný nárast inflácie. Dôvodom je zaistenie dostatočnej poistnej ochrany pre prípad, že by pod vplyvom inflácie boli dohodnuté poistné čiastky nedostatočné. Poistná doba sa dojednáva na 12 mesiacov s možnosťou automatického predlžovania o ďalší rok.

Poisťovňa Generali v rámci programu Reality kryje tiež náklady na vypratanie sutín a nepoužiteľných zvyškov, náklady na búranie (strhnutie) doteraz stojacich častí poistených predmetov a tiež náklady na premiestnenie alebo ochranu z dôvodu opätovného obstarania alebo rekonštrukcie poistených vecí po poistnej udalosti a to do výšky 5 percent príslušnej poistnej čiastky. V prípade želania klienta je možné za poplatok zvýšiť limit plnenia. Poistné je možné platiť štvrťročne, polročne alebo ročne. Najvýhodnejšie sú ročné splátky. Klient zaplatí o 5 percent menej ako pri štvrťročných splátkach.

Poistenie počas výstavby

Budujete, montujete alebo prestavujete stavbu, výrobnú linku či investičný celok doma alebo v zahraničí? Je to dlhodobý projekt, ktorý si vyžaduje zodpovednú prípravu. Jeho súčasťou by malo byť aj výhodné poistenie. Poisťovňa Union v tomto smere ponúka poistnú ochranu stavebno-montážnych rizík od momentu dopravy stavebných súčastí na stavenisko až po skončenie prác vrátane skúšobnej prevádzky a zodpovednosti za škody. Predmetom poistenia je poistná ochrana stavieb a konštrukcií budovaného diela, strojov, prístrojov a montážneho výstroja i zariadení používaných na stavenisku alebo pri montáži. Poistený majetok je chránený proti rizikám poškodenia napríklad v dôsledku živelnej udalosti (požiar, blesk, výbuch, pád lietadla, víchrica, krupobitie, povodeň, zosuv pôdy), odcudzenia s prekonaním prekážky, zavinenia treťou osobou (aj pre nedostatok zručnosti), zaťažkávacej skúšky a skúšobnej prevádzky, miestnej dopravy na stavenisku a nehody na stanovisku. Poistenie môže uzatvoriť investor, ako aj hlavný dodávateľ a subdodávateľ.

V priebehu realizácie stavby domu či bytu ponúkajú poisťovne aj poistenie vzťahujúce sa na škody vzniknuté chybou projektu, porušením predpisov a stavebných postupov zo strany dodávateľa stavby.

Napríklad v poisťovni Uniqa si klient môže poistiť krádež napevno inštalovaných súčastí stavby z poistených priestorov. Podmienkou je, že v čase vzniku škody mali plné steny a uzatvorené okná, ktoré nemožno zvon- ku otvoriť bez použitia násilia. Stavba musí mať dvere uzamknuté certifikovaným bezpečnostným zámkom.

Poistenie je možné aj proti krádeži stavebného materiálu a malých stavebných mechanizmov z priestorov, ktoré majú murované, plechové alebo drevené steny a uzatvorené okná. Dvere murovaného priestoru musia byť uzamknuté certifikovaným bezpečnostným zámkom. V prípade priestorov s plechovými alebo drevenými stenami sa vyžaduje uzamknutie dverí bezpečnostným visiacim zámkom.

VZOROVÉ PRÍKLADY POISTENIA BUDOV V POISŤOVNI KOOPERATIVA

Byt v osobnom vlastníctve s poistnou sumou 1,2 mil. Sk

* základné poistenie: združený živel, náraz dopravného prostriedku, vandalizmus - zistený páchateľ, zodpovednosť za škodu

* ročné poistné základného poistenia 840 Sk

* spoluúčasť 1 000 Sk

Rodinný dom s poistnou sumou 2,5 mil. Sk

* základné poistenie: združený živel (požiar, výbuch, úder blesku, náraz lietadla, náraz dopravného prostriedku, pád stromu, povodeň, búrlivý vietor alebo krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, zosun lavíny, zemetrasenie, poškodenie vodou z vodovodných potrubí), vandalizmus - zistený páchateľ, zodpovednosť za škodu, krádež

* ročné poistné základného poistenia 2 025 Sk

* spoluúčasť 2 000 Sk

POISTENIE NEHNUTEĽNOSTÍ SA VZŤAHUJE NA ŠKODY SPÔSOBENÉ:

* požiarom, výbuchom alebo úderom blesku

* víchricou alebo krupobitím

* zemetrasením

* vodou z vodovodného zariadenia

* ťarchou snehu

* nárazom alebo zrútením lietadla

* povodňou alebo záplavou

* náhlym zosuvom zemín alebo hornín

* zrútením lavín

* pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou predmetu poistenia

* nárazom motorového vozidla

* dymom

* aerodynamickým treskom

* krádežou vlámaním

POISTENIE NEHNUTEĽNOSTÍ SA NEVZŤAHUJE NA ŠKODY SPÔSOBENÉ:

* objekty určené na zbúranie

* vedľajšie budovy, ktoré nemajú pevný základ a nie sú pevne ukotvené

* mobilné, obytné vozy, skleníky a fóliovníky

* tabuľové a viactabuľové izolačné presklenia nad veľkosť uvedenú v poistnej zmluve, fasádové obklady zo skla, sklenené okachličkovanie, maľované sklo, olovené, mosadzné a iné umelecké presklenia, duté sklo (napr. osvetľovacie telesá) a sklá zo solárnych zariadení a plošných kolektorov.

VZOROVÝ PRÍKLAD POISTENIA DOMÁCNOSTI V POISŤOVNI KOOPERATIVA

Byt v Bratislave, rozloha 65 metrov štvorcových, poistná suma 450-tisíc Sk

* základné poistenie: živel, odcudzenie, zodpovednosť, elektromotory do 600 W

* ročné poistné základného poistenia 1 125 Sk

* pripoistenie automatickej práčky ročne 150 Sk

* pripoistenie vandalizmu - nezistený páchateľ, ročne 450 Sk

VZOROVÝ PRÍKLAD POISTENIA ROD. DOMU V POISŤOVNI ČESKÁ POISŤOVŇA SLOVENSKOJednoduchý prízemný rodinný dom v Galante je čiastočne podpivničený a pod sedlovou strechou má obytné podkrovie. Zastavaná plocha je 84 metrov štvorcových, výška poistnej čiastky zodpovedá hodnote stavby za 1,85 mil. Sk. Jeho majiteľ bude pri spoluúčasti 5 000 Sk platiť mesačne 142 Sk, t. j. 1 704 Sk ročne.

ZÁKLADNÉ POJMY

POISTNÉ - suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú musí zaplatiť poistník ako protihodnotu za dohodnutú poistnú ochranu.

POISTENÝ - osoba, na ktorej majetok sa vzťahuje poistenie.

POISTNÍK - osoba, ktorá uzavrela s poistiteľom poistnú zmluvu. Poistník je oprávnený na prevzatie plnení poisťovne len na základe písomného súhlasu poisteného. V prípade, že poistený sám uzatvára poistnú zmluvu, stáva sa zároveň aj poistníkom.

POISŤOVATEĽ (POISTITEĽ) - právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo vo výnimočných prípadoch aj sprostredkovateľskú firmu.

POISTNÁ ZMLUVA - zmluva o poistení medzi poistiteľom a poistníkom. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú poistné podmienky a zmluvné dojednania.

POISTKA - písomné potvrdenie poistiteľa o prijatí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. Slúži ako potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.

POISTNÁ SUMA - vyjadruje poistnú hodnotu poistených vecí uvedených v zmluve. Výšku poistnej sumy si stanovuje klient podľa vlastného uváženia.

POISTNÁ UDALOSŤ - náhla a nepredvídaná udalosť bližšie definovaná v častiach o poistných podmienkach, pričinením ktorej dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu predmetu poistenia, pričom takéto poškodenie, zničenie alebo odcudzenie musí nastať na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve počas doby jej trvania. V zmysle paragrafu 36 Občianskeho zákonníka povinnosť poistiteľa platiť vzniká len pri tých udalostiach, ktoré nastali po zaplatení poistného za príslušné obdobie, resp. splátky poistného za príslušnú časť poistného obdobia.

POISTNÉ PLNENIE - náhrada, ktorú poistiteľ poskytuje poistníkovi v prípade poistnej udalosti po splnení všetkých podmienok potrebných na jej vyplatenie. Poistné plnenie je splatné do 15 dní od doby, keď poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť poistné plnenie. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu. Ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, čo sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na základe písomnej žiadosti primeraný preddavok z predpokladanej výšky škody.

MIESTO POISTENIA - všetky priestory obývané a užívané poisteným, ktoré sa nachádzajú na adrese (pozemku) uvedenej v poistnej zmluve.

NOVÁ CENA - suma, ktorá sa musí vynaložiť na znovuzhodnotenie alebo znovuobstaranie veci rovnakého druhu a kvality v danom mieste a v danom čase.

ČASOVÁ CENA - hodnota predmetov poistenia v čase vzniku poistnej udalosti Poisťovne ju určujú tak, že od novej ceny (nová cena predmetu poistenia v čase vzniku poistnej udalosti) odpočítajú hodnotu zodpovedajúcu opotrebovaniu veci z doby pred poistnou udalosťou. (as)

Skryť Vypnúť reklamu

     Inzercia - Tlačové správy

     1. Schátrali tam kúpele, palác aj železnica. Ako kedysi vyzeralo Trnavské mýto?
     2. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
     3. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
     4. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
     5. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
     6. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
     7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
     8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
     9. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
     10. Znalec slovenského brandy
     1. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
     2. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
     3. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
     4. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
     5. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
     6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
     7. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
     8. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
     9. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále
     10. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
     1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 7 341
     2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 359
     3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 134
     4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 330
     5. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 688
     6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 513
     7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 271
     8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 172
     9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 122
     10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 599
     Skryť Vypnúť reklamu
     Skryť Vypnúť reklamu

     Hlavné správy zo Sme.sk

     Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

     Vyše 50 prokurátorov vystúpilo proti Žilinkovi v auguste.


     5 h
     Týždeň Petra Schutza

     Príčinou rastu cien je šprint za uhlíkovou neutralitou.


     23. sep
     Vojtech Végh verí, že varenie bez odpadu, keď sa využívajú listy, šupky aj stonky, je chutnejšie. Na snímke marakujový krém s pitahayou.

     Rozhovor s Vojtechom Véghom.


     17. sep

     Neprehliadnite tiež

     Logo podcastu Index o ekonomike a podnikaní.

     Ako ovplyvní ceny nehnuteľností sprísnenie poskytovania úverov.


     a 1 ďalší 10. jan
     Ilustračné foto.

     Ľudia najviac kupovali menšie byty.


     SITA 13. júl
     Ilustračné foto.

     V medzikvartálnom porovnaní stúpli takmer o tri percentá a v medziročnom porovnaní sa zvýšili o necelých 12 percent.


     SITA 30. máj

     Blogy SME

     1. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Moderátor Junior: Nezmením a nevyliečim nikoho, ale môžem pomôcť zviditeľniť
     2. Soňa Fröhlichová: Aj ženy už budú môcť ochraňovať pápeža
     3. Robert Škerko: Ďalší životný zážitok !
     4. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Kostol nanebovzatia Panny Márie v Tismicích
     5. Igor André: Generačná chudoba, no a?!
     6. Lukáš Zeleník: James Bond: Ako pozrieť všetky filmy za 10 minút
     7. Café Európa: Kam smeruje Európska únia?
     8. Eva Gallova: Aj ja som bola na hubách
     1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 435
     2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 13 870
     3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 6 026
     4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 977
     5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 443
     6. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 593
     7. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 3 983
     8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 804
     1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
     2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
     3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
     4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
     5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
     6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
     7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
     8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
     Skryť Zatvoriť reklamu