SME
Sobota, 1. október, 2022 | Meniny má Arnold

Sprievodca bankovými úvermi

Úvery by sme mohli rozdeliť podľa mnohých kritérií. Jedným zo základných je doba splatnosti. Je to čas, počas ktorej sa klient čerpajúci úver zaviaže banke splatiť jeho plnú výšku a prislúchajúce úroky. V rámci tohto delenia rozlišujeme krátkodobé, stredn

odobé a dlhodobé úvery. Krátkodobé sú poskytované na jeden rok, doba splatnosti strednodobých úverov je v rozmedzí od jedného do piatich rokov. Úvery splatné v lehote dlhšej ako päť rokov považujeme za dlhodobé. Príkladom sú hypotekárne úvery, ktoré je v niektorých bankách možné splácať po dobu až tridsiatich rokov. Spotrebné úvery sú najčastejšie stredno alebo krátkodobé. Kontokorentný úver je predstaviteľom skupiny krátkodobých úverov.

Úvery ďalej rozdeľujeme na účelové a bezúčelové. Prostriedky z účelového úveru môžeme použiť iba na vopred stanovený cieľ, peniaze získané z bezúčelového úveru je možné minúť akýmkoľvek spôsobom. Na rozdiel od účelového úveru nie je potrebné banke predložiť žiaden doklad o tom, ako sme s požičanými financiami naložili. Medzi účelové úvery zaraďujeme hypotekárny úver a účelový spotrebný úver. Bezúčelové spotrebné úvery, kontokorentné úvery, kreditné a úverové (tzv. charge) karty patria k bezúčelovým úverom. Okrem spomínaných úverov ponúkajú niektoré banky aj špeciálne produkty ako je pobočkový úver, investičný úver, úver do 48 alebo 24 hodín a podobne.

SkryťVypnúť reklamu

Hypotekárny úver

Charakteristickým znakom hypotekárnych úverov je ich špecifické určenie na financovanie bytových potrieb obyvateľstva. Je možné ho použiť na kúpu domu alebo bytu, výstavbu, dostavbu alebo stavebné zmeny bytových priestorov, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu nehnuteľnosti alebo na splatenie iného ako hypotekárneho úveru, ktorý bol použitý na investovanie do nehnuteľnosti.

Výška úveru je adekvátne prispôsobená účelu a je preto vyššia ako napríklad pri spotrebných úveroch. Pohybuje sa od 100 tisíc korún vyššie.

Zo zákona vyplýva žiadateľovi o hypotekárny úver povinnosť previesť na banku záložné právo k nehnuteľnosti v SR. Môže to byť nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa, ale i tretej osoby, prípadne nehnuteľnosť, na ktorej financovanie budú použité prostriedky z úveru. Ako ďalšie zabezpečenie je možné použiť ručenie ručiteľom alebo ručiteľmi, záložné právo k cenným papierom, záložné právo k pohľadávke, vinkuláciu poistného plnenia. Maximálna doba splatnosti je 30 rokov, priemerná sa pohybuje v rozmedzí 12 až 17 rokov a závisí predovšetkým od výšky a spôsobu ďalšieho zabezpečenia úveru.

SkryťVypnúť reklamu

Okrem klasického hypotekárneho úveru sú na trhu aj špecifické hypotekárne úvery ako napríklad hypotekárny úver kombinovaný so životným poistením, na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, na kúpu bytu alebo rodinného domu vo výstavbe ako aj na postupné financovanie výstavby alebo hypotekárny úver spojený so spotrebným úverom.

Vybavovanie tohoto typu úveru je pomerne zdĺhavé a klient musí predložiť veľké množstvo dokumentov. Odmenou za dlhý vybavovací proces je nižší úrok (5 až 9,95 percenta) ako pri spotrebných úveroch a takisto možnosť uplatniť si nárok na štátnu prémiu, ktorá zníži úrokovú sadzbu o niekoľko precent (v aktuálnom roku je štátna prémia 2,5 percenta).

Kreditné a úverové karty

Zatiaľ čo na západe klienti bánk preferujú najmä kreditné karty, na Slovensku je tento druh úveru iba slabým konkurentom spotrebných úverov. Držiteľ kreditnej karty má k dispozícii istý úverový rámec, ktorý môže čerpať podľa vlastných potrieb. Úverový rámec je jednoduchšie povedané, maximálny limit, ktorý môže jednorazovo alebo postupne čerpať. Kreditná karta je formou tzv. revolvingového úveru. Ide o stále sa obnovujúci úver. Funguje veľmi jednoducho. Klient použije časť prostriedkov z úveru, po čase sa rozhodne sumu alebo jej časť splatiť. Každou splátkou znižuje svoj dlh a splatenú sumu môže opätovne čerpať do výšky vopred stanoveného limitu. Navyše, pri splatení celej dlžnej čiastky do 40 dní (pri exkluzívnych kartách Diners Club až 60 dní) od čerpania, klient neplatí žiadne úroky. Pri splatení po tomto termíne zaplatí úrok, ktorý sa pohybuje okolo 18 percent.

SkryťVypnúť reklamu

Rozdiel medzi kreditnou a charge kartou je v spôsobe splácania záväzkov voči banke. Počas určeného obdobia čerpania môže držiteľ úverovej karty čerpať prostriedky kartou až do výšky úverového limitu. V deň splatnosti musí banke uhradiť celú dlžnú sumu a po uhradení môže opäť čerpať prostriedky z úveru až do stanovenej výšky.

Pri bezhotovostnej platbe týmito kartami nie ste obmedzovaní žiadnym denným limitom, môžete jednoducho naraz minúť celú výšku úveru. V niektorých bankách nie je potrebné ručiť inak ako vlastným príjmom poukazovaným na účet, v iných vyžadujú napríklad vinkuláciu vkladov na termínovanom účte.

Kontokorentný úver

Vo väčšine bánk je možné si k bežnému účtu zriadiť kontokorentný úver. Niektoré banky ponúkajú tento produkt ako súčať balíčkov služieb k bežnému účtu. Majiteľ balíčka má po splnení podmienok stanovených bankou automaticky možnosť tento úver čerpať. Princíp kontokorentného úveru je, aj napriek jeho rozdielnemu pomenovaniu v jednotlivých bankových domoch, rovnaký. Slúži na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami klienta. V praxi tak majiteľ účtu môže minúť viac ako má v danom momente na účte. Prostriedky na účte teda prečerpá alebo inak povedané, dostane sa do mímusu - do debetu. Banka väčšinou nepožaduje pri tomto type úveru ručiteľa a jedinou zárukou býva príjem klienta plynúci na účet. V niektorých bankách je k ručeniu príjmom potrebné doložiť ešte inú finančnú zábezpeku, napríklad vinkuláciu vkladov na termínovaných účtoch alebo vkladnej knižke. Častou pod-mienkou pre zriadenie kontokorentného úveru je vedenie účtu v banke určitú minimálnu dobu, najčastejšie tri alebo šesť mesiacov.

Výhodou kontokorentného úveru je, že úroky klient platí iba zo sumy, ktorú naozaj spotrebuje. Neplatí tak úrok (od 9,5 do 15 percent ročne) z celej sumy, ktorú má k dispozícii. Úroková sadzba je väčšinou pohyblivá, znamená to, že podlieha rôznym vplyvom na trhu (napr. inflácii) a v závislosti od týchto vplyvov sa jej výška môže meniť. Dlh sa vyrovnáva automaticky pri každom pripísaní peňazí na účet.

Tento úver sa poskytuje štandardne na dobu jedného roka s automatickým predlžovaním a nie je obmedzovaný ani úverom klienta. V niektorých bankách je automatické prolongovanie podmienené splatením celej požičanej sumy do jedného roka. Výška kontokorentného úveru býva pomerne nízka, väčšinou od 6 do 150 tisíc korún, administratíva vybavovania však býva jednoduchá.

Spotrebné úvery

Reklamné kampane bánk na spotrebné úvery na nás v poslednom čase útočia zo všetkých strán. Úver na nové auto, spotrebný tovar, úver do 24 alebo 48 hodín, úver, ktorý vám pomôže splniť vaše sny...

Bankové domy sa pretekajú v ponuke úverových produktov, aby prilákali čo najviac klientov a vďaka vzájomnej konkurencii sa zvyšuje ich kvalita, skracuje sa doba vybavovania, výber spotrebných úverov je takmer zo dňa na deň pestrejší. Spotrebné úvery sú určené, ako hovorí ich názov, predovšetkým na nákup spotrebného tovaru. Môže to byť financovanie bytových úprav, nákup elektroniky, auta, domácich spotrebičov, bytového zariadenia, dovolenky alebo na akýkoľvek iný účel. Mladým umožňujú niektoré banky „zobrať si" úver na zaplatenie zahraničného študijného alebo pracovného pobytu, prípadne úhradu výdavkov spojených so štúdiom. Úvery pre študentov a mladých sú zvýhodňované predovšetkým nižšou úrokovou sadzbou a niektoré banky umožňujú odloženie splácania, napríklad po pobyte v zahraničí, po ukončení štúdia. Úrokové zvýhodnenie ponúkajú niektoré banky aj mladým rodinám.

Druhy spotrebných úverov

Spotrebné úvery rozdeľujeme na účelové a bezúčelové. Líšia sa navzájom vymedzením účelu, výškou úrokovej sadzby a samotnou výškou poskytnutých prostriedkov. Pri žiadosti o účelový spotrebný úver klient uvedie, aký druh tovaru chce z prostriedkov zaplatiť a po nákupe je povinný banke predložiť doklad o kúpe. Niektoré banky ponúkajú špeciálne účelové úvery na nákup spotrebného tovaru u svojich partnerov (napr. na nákup stavebného materiálu). Rozširuje sa ponuka úverov na kúpu auta, k dispozícii je klientom i kombinácia hypotekárneho úveru so spotrebným úverom na financovanie bývania. Táto účelová viazanosť prostriedkov z úveru je „vykompenzovaná" nižším úrokom, ako pri bezúčelových úveroch, ktoré je možné použiť na ľubovoľný cieľ a banka sa po poskytnutí úveru nezaujíma na čo bol použitý.

Podmienky poskytnutia úveru

Aby mohol byť žiadateľovi poskytnutý spotrebný úver, musí splniť bankou stanovené podmienky. Základnou podmienkou je preukázať schopnosť splácať úver (tzv. bonita klienta). Pri zisťovaní bonity banka vychádza z finančnej situácie klienta. Rozhodujúcim krité-riom je výška pravidelného príjmu žiadateľa. Okrem toho berie banka do úvahy aj celkové príjmy a výdavky klienta a jeho domácnosti.

Medzi všeobecnými podmienkami je tiež trvalý alebo dlhodobý pobyt na území SR, zamestnanie na dobu neurčitú alebo aspoň po dobu splácania. Klient by mal mať vek nad 18 rokov a splácanie by nemalo siahať do dôchodkového veku, niektoré banky poskytujú úver až do veku 60 - 65 rokov.

Mať založený účet a za posledných niekoľko mesiacov mať pripisovaný pravidelný príjem na tento účet nie je podmienkou vo všetkých bankách. Niekde si stačí založiť účet pri žiadosti o úver, aby naň mohli byť prostriedky z úveru prevedené.

Zabezpečenie úveru

Zabezpečenie úveru výrazne vplýva na úrokovú sadzbu pri spotrebných úveroch. Banky väčšinou požadujú istú formu zabezpečenia od ručiteľov, vinkuláciu životnej poistky až po finančné prostriedky (vkladná knižka, podielový fond). V prípade, že môžete ručiť finančnými prostriedkami jedná sa o najlepšiu možnosť, pretože banka vám vďaka ich likvidite ponúkne najnižší úrok.

Koľko úver stojí?

Okrem úrokov, ktoré platí klient z požičanej sumy si banka účtuje aj iné poplatky. Pri uzatvorení zmluvy o spotrebnom úvere žiadateľ väčšinou zaplatí jednorazový poplatok za poskytnutie úveru vo výške od jedného do dvoch percent zo sumy úveru. Počas splácania ešte platí poplatok za vedenie úverového účtu od 30 do 100 korún mesačne.

Čerpanie a splácanie úveru

Klient môže čerpať prostriedky z bankového účtu, na ktorý banka prevedie peniaze po pridelení úveru. Pri účelových úveroch môže banka previesť peniaze priamo na účet predajcu, u ktorého klient nakupoval. Splácanie úveru je postupné, suma je rozdelená na mesačné splátky, ku ktorým sa pripočíta úrok. Úrok je pri účelových úveroch nižší ako pri bezúčelových, všeobecne sa pohybuje okolo 9 až 13 percent. Za splatenie dlžnej sumy pred lehotou splatnosti väčšinou banky účtujú špeciálny poplatok, ktorý im čiastočne nahradí stratené úroky. Ide spravidla o 1 až 2 percentá z predčasne splatenej sumy. Lehota splácania je určená výškou úveru, účelom a príjmom klienta. Pohybuje sa od niekoľkých mesiacov do 6 rokov.

Poistenie úveru

Väčšina bánk poskytuje svojim klientom možnosť poistenia úveru. V osobitných prípadoch je poistenie povinné, je však nielen v prospech banky ale aj klienta. Úver je možné poistiť pre prípad straty zamestnania, úrazu alebo smrti. Ak klient úver poistí pre prípad neskoršej neschopnosti splácať ho a nastane skutočnosť uvedená v poistnej zmluve, poisťovňa zaplatí banke klientovu dlžnú sumu alebo jej časť a klient pri úvere s poistením získa navyše aj nižšiu úrokovú sadzbu.

Finančný poradca

Na pomoc pri výbere správneho úverového produktu, výšky, spôsobu zabezpečenia a zodpovedanie ostatných otázok týkajúcich sa úveru je klientovi k dispozícii finančný poradca banky. Poradcovia sú špeciálne vyškolení na to, aby žiadateľovi o úver poradili a pomohli mu úver „ušiť na mieru".

MARTIN BELAN

SkryťVypnúť reklamu

     Inzercia - Tlačové správy

     1. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
     2. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
     3. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
     4. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
     5. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
     6. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
     7. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
     8. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
     1. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
     2. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
     3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
     4. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
     5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
     6. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
     7. 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy
     8. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
     1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 5 337
     2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 245
     3. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 4 991
     4. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 4 872
     5. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 622
     6. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 913
     7. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 769
     8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 512
     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Logo podcastu Index o ekonomike a podnikaní.

     Ako ovplyvní ceny nehnuteľností sprísnenie poskytovania úverov.


     a 1 ďalší 10. jan
     Ilustračné foto.

     Ľudia najviac kupovali menšie byty.


     SITA 13. júl
     Ilustračné foto.

     V medzikvartálnom porovnaní stúpli takmer o tri percentá a v medziročnom porovnaní sa zvýšili o necelých 12 percent.


     SITA 30. máj

     Na Slovensku je okolo 800-tisíc domácností, ktoré majú komín. Kominárov je okolo 300.


     22. nov

     Blogy SME

     1. Seniori v pohybe: Komunita prináša aj chuť do života
     2. Zuzana Valachovičová: Nové nákupné centrum s 320 obchodmi
     3. Ján Roháč: Fotoblog IX.: Moje ulice Göteborgu
     4. Tomáš Bilik: Ach tí naši topoľčianski poslanci...
     5. Věra Tepličková: Premiér dupol a zem sa otriasla
     6. Milan Hutera: Výstava Cosmos Discovery po druhý krát v Bratislave
     7. Věra Tepličková: Kto v tom má jasno alebo Keď kengury volajú
     8. Marek Mačuha: Pravda nebýva uprostred
     1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 200
     2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 851
     3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 360
     4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 994
     5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 3 787
     6. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 3 730
     7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 3 448
     8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 111
     1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
     2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
     3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
     4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
     5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
     6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
     7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
     8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
     SkryťZatvoriť reklamu