Spotrebné úvery u jednotlivých bánk

Citibank

Citibank patrí medzi banky, ktoré sa orientujú predovšetkým na korporátnu klientelu. Avšak ako pre denník SME povedala Danica Viznerová, Public Affairs Officer z finančnej skupiny Citigroup (ktorá zastrešuje aj Citibank) 1. júla 2003 začala na slovenskom trhu pôsobiť divízia Citigroup CitiFinancial ponúkajúca fyzickým osobám tzv. nezaručenú hotovostnú pôžičku. Inými slovami, jedná sa o spotrebný úver, pri ktorom nepotrebujete zabezpečenie. Samozrejme úroková sadzba pre váš úver sa bude odvíjať od miery rizika pre CitiFinancial. Aj preto je vyššia ako u klasických zabezpečených úveroch. Na druhej strane, ak má klient problém sa niečím alebo niekým zaručiť a potrebuje pôžičku, môže byť preňho táto ponuka zaujímavá. Treba ale zdôrazniť, že sa nejedná o spotrebný úver v pravom slova zmysle.

Podmienky pre získanie úveru:

- čistý mesačný príjem minimálne 6 000 korún

- vek od 23 do 70 rokov

- klientom môže byť osoba zamestnaná, samostatne zárobkovo činná osoba a taktiež dôchodca

Požadované zabezpečenie: - žiadne

Dexia banka

Dexia banka ponúka medzi spotrebnými úvermi produkt, ktorý nazýva „Rodinný úver". Jedná sa o bezúčelový spotrebný úver. Ďalej taktiež ponúka pod názvom „Povolené prečerpanie na osobnom účte" kontokorentný úver.

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

- vek od 18 - 65 rokov

- trvalý pobyt na území SR

- zamestnanec v trvalom pracovnom pomere na dobu neurčitú/určitú, avšak minimálne na obdobie úverového vzťahu alebo samostatne zárobkovo činná osoba registrovaná v SR

- počas trvania úveru musí klient vinkulovať životné poistenie pre prípad smrti v prospech Dexia banky

- klient musí mať otvorený osobný/bežný účet v Dexia banke alebo inej banke minimálne počas posledných troch kalendárnych mesiacov a realizovať na ňom pravidelné kreditné obraty

Požadované zabezpečenie:

- ručiteľ, ručitelia

- zriadenie záložného práva na hnuteľný, nehnu-teľný majetok

- finančné prostriedky

HVB Bank Slovakia

„HVB Bank ponúka širokú paletu úverových produktov, medzi ktoré patria: hypotekárne úvery, investičný úver, spotrebný úver - účelový a bezúčelový, kontokorentný úver a kreditné karty," povedala Andrea Kollárová z HVB Bank Slovakia.

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

- občan Slovenskej republiky

- vek od 18rokov a splatnosť úveru nesmie siahať do dôchodkového veku

- uchádzač musí byť v pracovnom pomere

- minimálny čistý mesačný príjem: 11 000 Sk (mimo Bratislavy)/13 000 Sk (v Bratislave) na jednu osobu a 20 000 Sk (mimo Bratislavy)/25 000 Sk (v Bratislave) na jednu domácnosť. Žiadatelia do 30 rokov s vysokoškolským vzdelaním nemusia spĺňať tieto podmienky.

- od poskytnutia úveru prevod celej mesačnej mzdy na účet vedený v HVB Bank

Požadované zabezpečenie:

- spoludlžníctvo manžela/-ky

- zmenka a zmenkové vyhlásenie klienta (spoludlžníka) ručiteľa na sumu poskytnutého spotrebného úveru + 20%

- prípadne ručenie treťou osobou

- vinkulácia poistnej sumy z poistenia úverovej pohľadávky alebo vinkulácia poistnej sumy zo životného poistenia vo výške poskytnutého spotrebného úveru.

Možnosť poistenia úveru: - áno

Istrobanka

Istrobanka ponúka retailovým klientom nasledovné úverové produkty: bezúčelový úver bez ručiteľa Maxiúver, účelový a bezúčelový spotrebný úver, rýchly úver - úver pre občanov poskytovaný formou debetu na bežnom účte, klasické hypotekárne úvery a Maxihypo - finančné prostriedky až do výšky 100 % hodnoty nehnuteľnosti (kombinácia hypotekárneho a spotrebného úveru).

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

MAXIÚVER - úver bez ručiteľa:

- vek od 18 rokov do veku starobného dôchodku

- občan SR s trvalým pobytom na území SR

- príjem zo závislej činnosti na území SR

- minimálny čistý príjem 10 000 Sk

- doba trvania pracovného pomeru minimálne 6 mesiacov

- možnosť zohľadniť príjem manžela/manželky

Spotrebný úver - účelový a bezúčelový:

- vek od 18 rokov do veku starobného dôchodku

- občan SR s trvalým pobytom na území SR

- aj pre podnikateľov na súkromné účely

- príjem na území SR

- možnosť zohľadniť príjem manžela/manželky

- zabezpečenie ručiteľom, termínovaným vkladom, cennými papiermi IAM, nehnuteľným majetkom, notárskou zápisnicou

Rýchly úver:

- vinkulácia termínovaného vkladu, vkladnej knižky klienta, tretej osoby v Sk alebo cudzej mene

- horná veková hranica nie je obmedzená

Požadované zabezpečenie:

MAXIÚVER - bez ručiteľa

- klient ručí svojím príjmom, príp. príjmom manžela/manželky

Účelový a bezúčelový spotrebný úver

- zabezpečenie treťou osobou

- peňažné prostriedky na vkladovom účte alebo vkladnej knižke na meno

- nehnuteľný majetok

- cenné papiere

- notárska zápisnica

Rýchly úver

- vkladový účet alebo vkladná knižka na meno v Sk

- vkladový účet alebo vkladná knižka na meno v cudzej mene

Možnosť poistenia úveru: - áno

Ľudová banka

Ľudová banka ponúka: spotrebné úvery, kontokorentné úvery, hypotekárne úvery, kreditné karty.

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

existujúci klient banky:

- bežný účet v Sk vedený v banke minimálne 3 mesiace

- pravidelný mesačný príjem na účet vedený v banke

nový klient banky:

- otvoriť si bežný účet v banke, na ktorý bude poukazovaný pravidelný mesačný príjem

- predložiť výpisy z účtu inej banky/výplatné pásky za posledné 3 mesiace

ďalšie podmienky:

- preukázať schopnosť splatiť úver (zabezpečenie úveru)

- vek 18 - 65 rokov

- štátne občianstvo SR

- trvalý pobyt v SR

Požadované zabezpečenie:

- ručenie fyzickou osobou + poistné produkty Victoria - Volksbanken Poisťovne, a. s.

- úver od 50 do 150 tis. Sk - 1 ručiteľ, od 150 do 300 tis. Sk - 2 ručitelia, od 300 do 500 tis. Sk - 3 ručitelia

- v kombinácii s vinkuláciou poistného plnenia zo životného poistenia alebo poistením zostatku úveru

- vkladové produkty Ľudovej banky

- termínovaný vklad vo vlastníctve klienta alebo tretej osoby

- vklad na vkladnej knižke vo vlastníctve klienta alebo tretej osoby

- finančné produkty Volksbanken-KAG

- podielové listy fondov Volksbanken-KAG vo vlastníctve klienta alebo tretej osoby

OTP Banka

„Ponúkame niekoľko druhov spotrebných úverov. Okrem klasického bezúčelového spotrebného úveru tzv. rýchly úver, ďalej spotrebný úver na kúpu automobilu, spotrebný úver pre mladé rodiny zvýhodnený poplatkami a úrokovou sadzbou. OTP banka ďalej ponúka hypotekárny úver. V rámci OTP Konta ponúkame aj tzv. povolené prečerpanie, čo funguje na báze kontokorentného úveru. To znamená, že majiteľ účtu môže ísť do mínusu maximálne 50 000 Sk," uviedol pre SME hovorca OTP Banky Norbert Lazar.

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

- trvalý pobyt na území SR

- vek od 18 do 65 rokov (v čase skončenia splatnosti úveru)

- preukázanie schopnosti splácať úver (doloženie príjmov a výdavkov žiadateľa a jeho rodiny)

- poskytnutie prijateľného zabezpečenia úveru

- zriadenie OTP konta v OTP Banke pre účely čerpania úveru a jeho splácania (ak žiadateľ ešte nemá zriadený účet/konto v OTP Banke)

Požadované zabezpečenie:

- ručiteľ (do 100 000 Sk - 1 ručiteľ, od 100 001 Sk do 500 000 Sk - 2 ručitelia)

- finančné zabezpečenie (vinkuláciou terminovaného vkladu alebo vkladu na vkladnej knižke v OTP Banke Slovensko, a. s.)

- založením nehnuteľného majetku

- založením cenných papierov (depozitných certifikátov OTP Banky Slovensko, a. s.)

- kombinácia jednotlivých zabezpečení

- v prípade úveru na kúpu auta záložným právom na kupované auto

Možnosť poistenia úveru:

- áno, v osobitným prípadoch, ak žiadateľ o úver žije sám (vdovec, slobodný a pod.) poistenie úveru banka vyžaduje. V ostatných prípadoch sa klient môže poistiť, vďaka čomu získa zvýhodnenú úrokovú sadzbu (o 0,5%)

Poštová banka

„Poštová banka, a. s. poskytuje retailovým klientom na všetkých svojich obchodných miestach, t.j. pobočkách a expozitúrach banky a na všetkých poštách spotrebné úvery - bezúčelové, účelové, s bonusom (pre mladomanželov a pre dlhodobých klientov). Ďalej ponúka kontokorentné úvery formou služby povolený debetný zostatok na osobnom účte v Sk," uviedol hovorca banky Ján Onda.

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

základné podmienky pri spotrebných úveroch bez rozdielu:

- vek nad 18 rokov

- občan SR s trvalým pobytom SR

- zamestnaný na dobu neurčitú

- príjem zo závislej činnosti alebo z podnikateľskej činnosti alebo výsluhový dôchodok (možnosť i kumulácie)

- trvalý pracovný pomer minimálne 6 mesiacov u jedného zamestnávateľa alebo podnikateľská činnosť minimálne 1 rok

- nie je potrebné mať osobný účet v banke pred schválením úveru, okrem vybraných druhov úverov

pri mladomanželských úveroch - zvýhodnená úroková sadzba a poplatok:

- okrem základných podmienok, osobný účet otvorený minimálne 3 mesiace pred podaním žiadosti o úver

- žiadosť do 2 rokov od uzatvorenia manželstva

- žiadosť podaná pred dosiahnutím 30. roku veku oboch manželov

pri dlhodobých klientoch banky - zvýhodnená úroková sadzba:

- okrem základných podmienok, žiadateľ musí byť klientom banky minimálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti o úver

Požadované zabezpečenie:

- v závislosti od výšky úveru a doby splatnosti banka požaduje zabezpečenie úveru jedným alebo dvoma ručiteľmi, alebo peňažnými pros-triedkami - termínovaným vkladom, vkladovými listami Poštovej banky, prípadne ich kombináciou

- u úverov do 50 tis. Sk s dobou splatnosti do 2 rokov a po splnení ďalších podmienok je možné získať úver i bez ručiteľa bez ohľadu na to, či je klient ženatý alebo slobodný

Možnosť poistenia úveru:

- klient, ktorý požiada o spotrebný úver v Poštovej banke má možnosť poistenia finančných splátok úveru pre prípad dlhodobej práceneschopnosti, invalidity, straty zamestnania alebo smrti. Poistenie však nie je povinné. V prípadne poistenia finančných splátok banka garantuje zníženie úrokovej sadzby o 0,7 percenta.

Slovenská sporiteľňa

„Slovenská sporiteľňa ponúka hypotekárne úvery, bezúčelové a účelové spotrebné úvery, spotrebný úver do 24 hodín a osobný úver na sporožírovom účte (kontokorentný úver)," uviedla pre denník SME hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Eva Forraiová-Güttlerová.

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

- trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

- pravidelne bezhotovostnou formou poukazovaný príjem, prípadne jeho časť na sporožírový účet

- dodržiavanie platobnej disciplíny

- bonita

Požadované zabezpečenie:

jeden z nižšie uvedených zabezpečovacích pros- triedkov alebo ich kombinácia:

- ručenie fyzickou osobou

- záložné právo na nehnuteľný majetok

- zabezpečovacie postúpenie pohľadávky

- likvidné cenné papiere, podielové listy

Možnosť poistenia úveru: - áno

Tatra banka

„Tatra banka ponúka spotrebné úvery bezúčelové a účelové, hypotekárne úvery, kontokorentné úvery, úvery čerpané prostredníctvom kreditných kariet, pobočkový úver v Sk alebo v cudzej mene," uviedol hovorca banky Roman Začka.

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

bezúčelový spotrebný úver

- fyzická osoba

- pravidelný príjem poukazovaný na bežný účet vedený v Tatra banke minimálne po dobu 6 mesiacov

- vek od 18 do 65 rokov

- trvalý alebo dlhodobý pobyt na území SR

účelový spotrebný úver

- fyzická osoba

- tuzemec

- pravidelný príjem na území SR

- klient aj neklient banky

- vek od 18 rokov

Požadované zabezpečenie:

- dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov, ktorá sa uzatvára s dlžníkom, resp. aj s manželom/-kou dlžníka (spoludlžníkom), prípadne s ručiteľom/manželkou ručiteľa (pokiaľ budú v úverovom vzťahu vystupovať)

- vyhlásenie ručiteľa, ktoré sa uzatvára s ručiteľom (pokiaľ bude v úverovom vzťahu vystupovať)

UniBanka

„UniBanka ponúka svojim klientom hypotekárne úvery, spotrebné úvery (bezúčelové, účelové na auto, študentský úver s odloženou splatnosťou istiny), úverové platobné karty, kreditné karty, úverový rámec na účte (zaručený budúcim príjmom, zaručený finančnou zábezpekou)," uviedla Katarína Ševčíková, riaditeľka odboru komunikácie UniBanky.

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

- občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt v SR

- vek od 18 do 62 rokov

- zamestnanecký pomer na dobu neurčitú/určitú po uplynutí skúšobnej lehoty alebo podnikateľ (samostatná zárobková činnosť)

- preukázanie schopnosti splácať úver

- otvorený bežný účet v UniBanke

- dokladovanie bezhotovostného pripísania pravidelného mesačného príjmu od zamestnávateľa na bežný účet vedený v UniBanke, resp. inej banke

Požadované zabezpečenie:

- spoludlžnícky alebo ručiteľský záväzok

- blankozmenka dlžníka

- záložné právo na hnuteľný majetok (ak je objektom úverovania kúpa osobného automobilu)

- záložné právo k finančnej zábezpeke

Možnosť poistenia úveru:

- UniBanka pripravuje pre klientov pri spotrebných úveroch možnosť poistenia úveru. Poistenie nebude nutnosťou, klient však získa pri úvere s poistením zvýhodnenú úrokovú sadzbu.

Všeobecná úverová banka

„VÚB svojim klientom ponúka: hypotekárny úver, spotrebný úver (bezúčelový, pre mladých, na kúpu auta, na investíciu do nehnuteľnosti), kontokorentný úver a kreditné karty," uviedla Silvia Nosálová, vedúca tlačového oddelenia a hovorkyňa banky.

Podmienky pre získanie spotrebného úveru:

Spotrebný úver všeobecné podmienky:

- trvalý pobyt na území SR

- dostatočný príjem na splácanie úveru

Bezúčelové spotrebné úvery

Spotrebný úver štandardný:

- vek 25 až 60 rokov

- zabezpečenie úveru (vždy vlastná blankozmenka, v prípade žiadateľov - manželov možnosť úveru aj bez zabezpečenia, v prípade žiadateľa - jednotlivca banka vyžaduje 1 ručiteľa)

Spotrebný úver s finančným ručením:

- vek minimálne 18 rokov

- zabezpečenie úveru (peňažné prostriedky na účtoch, resp. vkladných knižkách vo VÚB, stavebné sporenie v stavebnej sporiteľni VÚB Wüstenrot, podielové listy VÚB Asset Management)

Spotrebný úver pre mladých:

- vek 18 až 25 rokov

Účelové spotrebné úvery

Spotrebný úver na kúpu auta:

- vek 25 až 60 rokov

- zabezpečenie úveru (vždy vlastná blankozmenka, zabezpečenie kupovaným autom, vinkulácia havarijného poistenia a poistenie proti krádeži v prospech banky)

Spotrebný úver na investíciu do nehnuteľnosti:

- vek 25 až 60 rokov

- zabezpečenie úveru vhodnou nehnuteľnosťou

Požadované zabezpečenie:

- ručiteľ

- finančné prostriedky na účtoch, resp. vkladných knižkách vo VÚB, stavebné sporenie vo VÚB Wüstenrot, a. s, podielové listy VÚB Asset Management

- nehnuteľnosť určená na bývanie

- kupované auto

- blankozmenka

- poistenie úveru v Generali

Možnosť poistenia úveru:

- Poistenie úveru nie je vždy povinné, je to možnosť pre klienta. Iba v niektorých prípadoch ho banka vyžaduje kvôli zníženiu rizika.


     Inzercia - Tlačové správy


     1. Tri pravidlá, na ktoré inovatívne firmy nikdy nezabúdajú
     2. Vieme, čo môže spôsobovať neplodnosť u mužov a žien
     3. Najkrajšie cyklotrasy na Slovensku nie sú iba v Bratislave
     4. Bývanie v Jarabinkách teraz s kuchynskou linkou v cene bytu
     5. Zákazníkom sme vďaka našim službám ušetrili viac ako milión eur
     6. Plánujete zmeniť lekára? Na toto sa potrebujete pripraviť
     7. Zelené Grunty pripravujú nové byty do predaja
     8. Košická Klinika detí a dorastu je opäť krajšia
     9. Aká je skutočná pravda o Partners Group Sk?
     10. Desať obľúbených multistop zájazdov do celého sveta
     1. Zákazníkom sme vďaka našim službám ušetrili viac ako milión eur
     2. Tri pravidlá, na ktoré inovatívne firmy nikdy nezabúdajú
     3. Bývanie v Jarabinkách teraz s kuchynskou linkou v cene bytu
     4. Plánujete zmeniť lekára? Na toto sa potrebujete pripraviť
     5. Zelené Grunty pripravujú nové byty do predaja
     6. Poľovníkom sa nestaneš, musíš sa ním narodiť!
     7. Bratislava začína s výstavbou bulváru Mlynské nivy
     8. Tréningové moduly HACCP online
     9. Kuba má záujem o spoluprácu s SPU v Nitre
     10. Návštevníkov Gardenie zaujali expozície SPU v Nitre
     1. Toto sú zdravotné problémy, o ktorých muži nehovoria 19 522
     2. Tieto dizajnové hrnčeky a poháre na kávu ocení každý 15 837
     3. Firmy, pri ktorých sa nemusíte obávať dvojakej kvality potravín 15 778
     4. Desať obľúbených multistop zájazdov do celého sveta 13 384
     5. Aká je skutočná pravda o Partners Group Sk? 9 234
     6. V Trenčíne vzniká nová komunita, susedia tu budú priateľmi 5 832
     7. Nenechajte svojich zamestnancov „vyhorieť“! 4 291
     8. Vajíčka, chlebíky či niečo sladké? Kam v Bratislave na raňajky? 3 745
     9. Nový projekt v Karlovej Vsi sa teší obrovskému 3 118
     10. Získajte špičkovú klimatizáciu a toto leto ušetrite na elektrine 3 097

     Hlavné správy zo Sme.sk

     DOMOV

     Obľúbený hotel Bödöra a Smeru prišiel o eurofondy

     Firmy z babindolskej skupiny odstúpili od zmluvy na opravu hotela Zlatý kľúčik z eurofondov. Dôvod nepovedali.

     KOMENTÁRE

     Špačince sú Slavkov II

     Vlastnú verziu by vedeli prerozprávať tisícky seniorov, od ktorých skúpili pozemky.

     PLUS

     Odborník na výchovu: Mama má právo povedať dosť

     Marek Herman hovorí, že dnešní rodičia majú na seba príliš vysoké nároky.

     Neprehliadnite tiež

     V regióne, kde je kominárov málo, sa na nich čaká dlhšie

     Na Slovensku je okolo 800-tisíc domácností, ktoré majú komín. Kominárov je okolo 300.

     Štyri rady, ako sa vyhnúť studeným radiátorom v byte

     Vzduch v radiátoroch a potrubiach môže zdvihnúť náklady až o desať percent.

     Vykurovať sa začalo skôr. Účty ukáže až zima

     Výsledné platby za teplo mierne zdvihne studený január, ktorý bol najchladnejší za 20 rokov

     V bratislavskom Prievoze pribudne nový rezidenčný komplex

     Rezidenčný komplex by mal podľa zámeru pozostávať z troch polyfunkčných objektov, garážového domu a súvisiacej infraštruktúry.

     Ponuka nových bytov na Slovensku rastie rýchlejšie ako dopyt po bývaní

     Ceny bytov majú v poslednom období rastúci trend.