Susedské spory sa ťahajú roky. Dohoda býva lacnejšia

Obetovať kus pozemku či pekný výhľad pre susedov plot je ťažké. Ťahanice sa končia na súdoch. Každý verí, že to zaplatí ten druhý.

BRATISLAVA. Susedské spory nielen o hranicu pozemku vedia obidve strany znepriateliť na smrť.

Mimosúdne dohody bývajú ťažké, súdne spory drahé. Náklady sa šplhajú do tisícov eur. Platí ich zvyčajne ten, kto prehrá. A to nechce nik.

Kde je hranica?

„Presah plota cez hranicu pozemku patrí k najčastejším dôvodom, keď sa susedský spor končí na súde,“ hovorí advokátka Hana Kováčiková.

Príčinou býva to, že existujú dve geodetické merania a nezhodujú sa. Každý zo susedov sa potom z reálnych nákresov domnieva, že ten druhý mu zobral kus pozemku.

Ak majú medzi sebou dobré vzťahy, vedia sa dohodnúť. Presah sa v geometrickom pláne nechá vyznačiť ako samostatná parcela a jeden z dotknutých toho druhého vyplatí na základe kúpno-predajnej zmluvy.

Najčastejšie to býva vtedy, keď už na mieste stojí plot. Jeden sused pozemok využíva, pretože podľa jeho podkladov je jeho, druhý, najčastejšie nový vlastník, ktorý susediaci pozemok práve kúpil, súhlasí s odpredajom zabranej časti za dohodnutú cenu. Ak nie, prípad sa končí na súde ako spor o priebehu hranice.

„Spor má často vyššiu šancu vyhrať ten z účastníkov, ktorý má možnosť spornú časť vydržať,“ vraví advokátka.

Čo povedia na úrade

Ďalšie spory, s ktorými majú skúsenosti aj na obecných či mestských úradoch, sa týkajú prípadov, keď konanie jedného suseda obťažuje druhého.

Občiansky zákonník totiž hovorí, že vlastník veci (teda aj pozemku či domu) „sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv“.

Dôvodom sporu môže byť zapáchajúci chov alebo vysoký nepriehľadný, a preto tieniaci múr.

Občania sa často obracajú s porušovaním tohto ustanovenia aj na tunajšie oddelenie verejného poriadku, vraví hovorca Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto Marek Tettinger.

„Právomoci a kompetencie pracovníkov ich oprávňujú sťažovateľa i osobu proti ktorej sťažnosť smeruje, upozorniť na zákon a odporúčanie vec riešiť súdnou cestou,“ dodáva.

Dôkazné bremeno leží na žalobcovi. Preto úrad radí prípad podložiť korešpondenciou medzi susedmi, zápisnicou privolanej polície, výpoveďami susedov. „Úspech takejto žaloby zaručiť nedokážeme, každý prípad sa posudzuje individuálne,“ dodáva Tettinger.

Platíte a platíte

To, že zákon nedefinuje, čo je a čo nie je primerané, spôsobuje, že susedské spory sa hemžia znaleckými posudkami. Ceny za ne môžu dosahovať stovky eur. Stačí, ak jedna strana napadne posudok tej druhej a súd prikáže vypracovať ďalší.

Ak ide o spor medzi fyzickými osobami, priplatíte si aj za služby úradu pre verejné zdravotníctvo. Meranie hluku stojí od 33,19 do 49,79 eura plus rovnaká suma sa platí za protokol a interpretáciu výsledkov.

Ďalšie náklady treba uhradiť advokátovi. Ceny sa zvyčajne podobne ako u geodetov stanovujú dohodou a sú v nich rozdiely.

ico

Pomoc

Kým pre susedský spor podáte žalobu na súd, máte aj iné možnosti.

Obecný, mestský úrad

Máte možnosť domáhať sa ochrany na obci, ak došlo k zrejmému zásahu „do pokojného stavu“. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť obnovenie stavu. Tým nie je dotknuté vaše právo domáhať sa ochrany na súde. Opatrenia pre obmedzené právomoci obce nemusia byť účinné.

Polícia

Pri priestupkoch (rušenie nočného pokoja, nedodržanie VZN a podobne) môžete volať mestskú políciu. Ak sa dá priestupok riešiť na mieste a nestačí dohovor, policajt môže uložiť blokovú pokutu. Inak nasleduje správne konanie. Pri podozrení na protiprávne konanie môžete volať aj štátnu políciu.

Pokuty

Pokuty stanovuje zákon o priestupkoch, no sú aj vo VZN. Napríklad pokuta v blokovom konaní za rušenie nočného pokoja od 22.00 do 6.00 (priestupok proti verejnému poriadku) je do 33 eur. Pri priestupkoch proti občianskemu spolunažívaniu (napríklad vyhrážanie sa ujmou na zdraví) sú pokuty vyššie.

ico

Elektrické stĺpy a potok znamenajú starosti

Povinnosti a obmedzenia na vašom pozemku pre vás platia aj vtedy, ak cezeň ide elektrické vedenie alebo na hranici pozemku tečie potok.

Aby vás nemilo neprekvapila návšteva robotníkov, ktorí vám na pozemku začnú píliť stromy, čítajte úradnú tabuľu obce. Distribučná spoločnosť na nej zverejňuje výzvu na odstránenie či okliesnenie takých stromov či porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrického vedenia.

Pod vedením a v tesnej blízkosti nesmú rásť stromy vyššie ako tri metre. Vo výzve je aj dátum, dokedy treba orez zabezpečiť. Ak termín nedodržíte, zákon o energetike spoločnosť oprávňuje vstúpiť na váš pozemok a stromy i porasty orezať. Drevo, ktoré zostane, je vaše.

Výsledok po firme, ktorá prišla vo verejnom záujme, nemusí vyhovovať vašim predstavám. Ak stromy chcete orezávať sami, radšej oslovte špecializovanú firmu.

Cena závisí od stavu stromu, prístupu k nemu, vhodnosti použitia techniky alebo horolezcov. O vypnutie prúdu treba požiadať v stanovenom termíne .

Orez stromov nie je vašou jedinou povinnosťou. Zákon vás podľa typu vedenia na vašom pozemku (aj pri podzemnom vedení) obmedzuje napríklad vo výstavbe v ochrannom pásme.

Obmedzenia platia aj vtedy, ak pri hraniciach vášho pozemku tečie potok. Vtedy je vlastník napríklad povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa v toku netvorili prekážky.

Orgán štátnej vodnej správy tiež môže vlastníkom pobrežných pozemkov bez náhrady zakázať vytínať stromy a kríky zabezpečujúce stabilizáciu koryta.

ico

Sledujte tabuľu

Ide váš sused stavať? Ak to nie je načierno, mali by ste dostať možnosť vyjadriť sa k stavbe.

Ak ste vlastník pozemku alebo stavby, ktorá bezprostredne susedí s pozemkom, na ktorom sa ide stavať, máte právo v stavebnom konaní vystupovať ako jeho účastník.

Samozrejme, iba v prípadoch, keď stavba podlieha stavebnému konaniu a nie len ohláseniu ako napríklad plot.

info
Námietky
 • Stavebný úrad sa nimi musí zaoberať. Buď ich zamietne, alebo im vyhovie.
 • Ak nie ste spokojní, môžete podať odvolanie a potom dať rozhodnutie preskúmať súdu.

Stavebný úrad po prijatí žiadosti na vydanie stavebného povolenia od stavebníkov je povinný začať stavebné konanie do siedmich pracovných dní.

„A vás ako priameho účastníka konania o tejto skutočnosti upovedomiť,“ hovorí Erika Grega z Mestského úradu vo Veľkom Krtíši. Zároveň vás úrad upozorní aj na termín konania miestneho zisťovania.

Aké požiadavky môžete mať? Tak napríklad, že nová stavba nesmie natrvalo obmedziť užívanie vášho pozemku či jeho presvetlenie a nesmie narušiť pohodu bývania.

„Sem patria hygienické, veterinárne požiadavky, ochrana povrchových a podzemných vôd, požiarna bezpečnosť,“ vysvetľuje hovorca Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto Marek Tettinger.

Pri líniových stavbách (cesty, rozvody elektriny, plynovod) alebo pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania (väčšinou pri obytných domoch) však treba rátať s tým, že korešpondencia (Oznámenie o začatí konania, Rozhodnutia a tak ďalej) sa len vyvesí na úradnej tabuli mesta na 15 dní.

Posledný deň vyvesenia sa potom berie ako deň doručenia. Od tohto termínu sa odvíjajú všetky ostatné lehoty.

ico

Inšpekcia hranicu neposunie

Na inšpekcii preveria činnosť geodeta. K hranici sa nevyjadria.

Nespokojní vlastníci pozemkov sa často sťažujú na úrade geodézie. Od katastrálnej inšpekcie žiadajú, aby určila priebeh majetkovej hranice a urobila opravu. Tá na to nemá kompetencie, vraví riaditeľka inšpekčného odboru Ivana Zemková.

Čo s tým

Ak príde nový vlastník susedného pozemku a na základe meraní vyžaduje posunúť hranicu na váš pozemok, najskôr pýtajte jeho podklady.

info
Staré vs. nové meranie
 • Spravidla platí, že platné výsledky merania sú tie, na základe ktorých vznikol právny vzťah k pozemku.
 • Ak zmluva suseda, ktorý teraz kúpil susedný pozemok, bola vypracovaná na základe geometrického plánu, ten je správnym geodetickým podkladom na vytýčenie vlastníckej hranice (ak nedošlo napríklad k obnove katastrálneho operátu novým mapovaním).
 • Dotknutý sused si môže objednať znalecký posudok, jeho výsledok nemusí viesť k uzavretiu sporu. Ten sa skončí aj tak na súde a môžu byť potrebné ďalšie posudky.

„Postup nového vlastníka by bol správny, ak by k meraniu prizval aj vás ako vlastníka susedného pozemku,“ vraví Zemková.

Súčasné právo to však neprikazuje. No ani nezakazuje. A preto inšpekcia takýto postup odporúča ako prevenciu proti budúcim sporom.

Zvyčajne geodeti nechávajú na klientov, či prizvú aj vlastníkov susedných pozemkov.

„Nie je to dobrá prax, pretože sú spory, ktoré vznikajú predovšetkým z dôvodu, že vlastníci nie sú prítomní. Potom sa vytvára nedôvera k výsledkom meraní,“ vraví Zemková.

Stáva sa, že si vlastník dotknutého pozemku dá vytýčiť spornú hranicu inému geodetovi. Výsledky majú byť zhodné alebo sa líšiť v rozsahu dovolených odchýlok. Ak to tak nie je a susedia sa nedohodnú, vec ukončí súd.

„Ak sa preukáže, že geodet pochybil, tak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil,“ vraví advokátka Hana Kováčiková.

Vytýčenie a plán

Treba rozlíšiť meranie na účely vytýčenia majetkových hraníc alebo meranie pre vyhotovenie geometrického plánu. Základný rozdiel je v tom, že pri vytýčení majetkových hraníc sa nemenia, nerušia a nevznikajú vlastnícke práva k pozemkom alebo ich častiam.

Ak teda nový vlastník susedného pozemku predloží „Vytyčovací náčrt“ o vytýčení vlastníckej hranice, nič to nemení na vašom vlastníctve a treba sa dohodnúť alebo súdiť. Ak sa na úprave priebehu vlastníckej hranice dohodnete, lomové body treba v teréne označiť.

Výsledky kontrol inšpekcie ukazujú, že vytyčovací náčrt nebýva vždy vypracovaný z platných údajov katastra.

Najmä keď geodeti riešia obnovu hraníc pôvodných pozemkov. Preto v takom prípade treba vypracovať aj geometrický plán.

ico

Čo musíte a nemusíte strpieť na vlastnom pozemku

Obťažovanie

 • Vlastník sa musí zdržať všetkého, čím by „nad mieru primeranú pomerom“ obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
 • Týka sa to aj hluku, prachu, popolčeku, dymu, pachov, odpadkov, tienenia či zvierat.
 • Osobitne sa pamätá na zákaz ohrozenia susedovej stavby alebo pozemku úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej.
 • Čo je a nie je primerané, posudzuje súd. Oprieť sa môžete napríklad o stanoviská hygienikov (len hluk, nie zápach) i o pravidlá stanovené vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce.

Zvieratá

 • Vlastník nesmie nechať svoje zvieratá vnikať na susediaci pozemok.
 • Susedova sliepka na vašom dvore však nie je automaticky vaša.
 • Chovateľ musí okrem iného dodržiavať i regulatívy obce.
 • Vo VZN môže byť napríklad určená vzdialenosť chovu od susedovho domu, nariadenie môže limitovať veľkosť pozemku, na ktorom možno chovať zvieratá.
 • Tiež môže určiť, čo pri chove podlieha súhlasu suseda.

Stromy a burina

 • Náletovú burinu z jeho zanedbaného pozemku možno považovať za obťažovanie.
 • Vo VZN obce môžu byť priamo uvedené termíny, dokedy treba pozemok pokosiť, prípadne obec určí najvyššiu výšku porastu.
 • Vetvy susedovho stromu, ktoré zasahujú na váš pozemok môžete odstrániť. Orez musí byť odborný a vo vhodnom období - strom nesmie poškodiť, pri spore zaváži znalecký posudok.
 • Ak na vetvách na vašom pozemku dozreje ovocie, nie je vaše.

Prítomnosť suseda

 • Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na „nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere“ vstup na svoje pozemky či stavby, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb.
 • Pokiaľ susedov pozemok je prístupný len cez ten váš, môže vzniknúť vecné bremeno na prechod suseda cez váš pozemok. Ak to nie je dohodou, môže ho zriadiť (za odplatu) súd. Vyvlastniť obmedzenie vášho vlastníckeho práva zriadením vecného bremena môže aj stavebný úrad.
 • V iných prípadoch máte právo cudziu osobu z vášho pozemku vykázať. V prípade napadnutia sa môžete brániť „primeranými“ prostriedkami.

Ploty

 • Sused si stavia plot na vlastnom, vás však nesmie obťažovať, napríklad zatienením.
 • Výšku plotu zákon neobmedzuje. Vyhláška len hovorí o vzdialenosti medzi rodinnými domami. Ak vytvárajú medzi sebou voľný priestor, nesmú stáť bližšie od seba ako 7 m a od spoločných hraníc pozemkov 2 m. Platia výnimky.
 • Na výstavbu plotu sa zvyčajne (ak nespĺňa funkciu oporného múru) nevyžaduje stavebné povolenie. Preto nemáte možnosť vopred uplatniť svoje požiadavky.
 • Hoci sused postavil plot, ktorý podľa vás zasahuje na váš pozemok, nesmiete ho svojpomocne búrať či ničiť. Spor rieši dohoda, častejšie súd.

AK Petrán & Kováčiková, stavebné úrady Bratislava – Nové Mesto, Veľký Krtíš, VZN obcí, Halka Tytykalová


     Inzercia - Tlačové správy


     1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
     2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
     3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
     4. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
     5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
     6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
     7. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
     8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
     9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
     10. Rastie nám pokrivená generácia?
     1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
     2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
     3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
     4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
     5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
     6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
     7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
     8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
     9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
     10. Detské zúbky sú veda
     1. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 6 307
     2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 073
     3. Rastie nám pokrivená generácia? 2 988
     4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 490
     5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 444
     6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 431
     7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 407
     8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 213
     9. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni. 1 000
     10. Kedy sa refinancovanie oplatí? 909

     Hlavné správy zo Sme.sk

     PLUS

     Ako mení transplantácia srdca vnímanie okolitého sveta

     Transplantácia orgánov sa ukazuje ako otázka niekoľkých rokov. Vhodné srdce pre Jana Škrlanta sa však našlo už po šiestich týždňoch.

     ŠPORT

     Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

     Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

     SVET

     Macron našiel spojencov na európsku revolúciu aj na Slovensku

     Pri plánoch sa nemôže úplne spoľahnúť na podporu Nemecka.

     BRATISLAVA

     Rušiť gymnáziá, prihlasovať ľudí? Kandidáti povedali, čo chcú s Bratislavou

     V SME Naživo diskutovali Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý.

     Neprehliadnite tiež

     V bratislavskom Prievoze pribudne nový rezidenčný komplex

     Rezidenčný komplex by mal podľa zámeru pozostávať z troch polyfunkčných objektov, garážového domu a súvisiacej infraštruktúry.

     Ponuka nových bytov na Slovensku rastie rýchlejšie ako dopyt po bývaní

     Ceny bytov majú v poslednom období rastúci trend.

     Stavebná produkcia medziročne klesla

     Oproti februáru 2016 sa celková stavebná produkcia znížila o 10,7 percenta.

     Príspevok na zateplenie domu bude možné opäť získať v druhej polovici roka

     Maximálna dotácia má stúpnuť zo 6500 na 8500 eur.