SME
Utorok, 28. september, 2021 | Meniny má VáclavKrížovkyKrížovky

Zateplili ste a je to celé zle?

Pozrite si, čo môžu napáchať leniví robotníci alebo čo sa môže stať so zateplením, ak sa nesprávne šetrilo.

Pri kontrole zateplenia po nespoľahlivých robotníkoch sa niekedy nestačíte čudovať.Pri kontrole zateplenia po nespoľahlivých robotníkoch sa niekedy nestačíte čudovať. (Zdroj: SASDARS/KNAUF INSULATION)

Náprava chýb po zateplení domu býva komplikovaná. Niektoré ťažkosti si spôsobia vlastníci svojimi rozhodnutiami sami, zvyšok problémov vyrobí neseriózna firma a nedôslední robotníci.

Vlastníci v bytovkách majú rozhodovanie o zateplení a prácach na ňom ťažšie, ako majitelia rodinných domov.

Pri rozhodovaní bojujú s nezáujmom v dome alebo naopak s množstvom „zaručených rád“, čo stačí a ako urobiť, aby výsledok bol čo najlacnejší. Dostávajú sa pod tlak nielen pre výšku investície ale aj pre rôzne záujmy zúčastnených strán.

Výmena okien

Nutnosť výmeny okien patrí k najčastejším otázkam pri zatepľovaní. Málokto už na schôdzi či zhromaždení vlastníkov ľudí upozorní na to, že ak sa nevymenia vopred, možné škody na zateplení počas dodatočných prác sa nebudú dať reklamovať u pôvodného dodávateľa.

Ako predísť chaosu
 • Firma, ktorá je dlho na trhu a je seriózna, nepotrebuje zálohu na materiál. Obvykle sa aj čiastková faktúra uhrádza až za skutočne prevedené práce, obvykle pri ďalšej etape technologického postupu (napr. nalepí a ukotví sa polystyrén, urobí sa fotodokumentácia, vykáže sa materiál, zaplatí sa. Nanesú sa ďalšie vrstvy urobí sa fotodokumentácia zaplatí sa atď.).

 • Vlastníci si často myslia, že balkóny a lodžie sú ich majetkom a odmietnu ich sprístupniť na vykonanie schválených prác. Nie je to tak. Balkón a lodžia je súčasťou fasády ako spoločná časť domu prístupná iba z predmetného bytu a vlastník je povinný zo zákona (§ 11 ods. 3) sprístupniť túto časť domu.

 • Aby sa predišlo chaosu, treba určiť na stavbe jednu osobu, ktorá môže komunikovať za vlastníkov s poverenými osobami dodávateľa stavby.

 • Ako náhle firma dodáva práce v subdodávke, investor, t.j. vlastníci nemajú zmluvný vzťah so subdodávateľom a vymáhanie neodstránenia nedostatkov sa podstatne komplikuje.

Zdroj: ZSVB (ht)

Výmena okien v bytoch pred zateplením je veľmi dôležitá preto, že pri dodatočnej výmene okien sa môže poškodiť zateplenie ostenia okolo okien. Výsledkom je zatekanie, hovorí Otília Leskovská zo Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. To už u zhotoviteľa zateplenia nemožno reklamovať a vlastník, ktorý dodatočne menil okná po zateplení v plnej miere zodpovedá za škody, ktoré nastali.

Patová situácia

Neriešiteľná situácia nastáva vtedy, ak firma odviedla na zateplení nedôslednú prácu, prípadne sa snažila ušetriť na úkor vlastníkov a dostala sa do konkurzu. Stalo sa potom, že závady zistené kolaudáciou už nebolo od koho vymáhať, opisuje Leskovská.

Firmy si preto treba nielen dobre vyberať (najlepšie na základe odporúčaní iných vlastníkov nehnuteľností), no aj dobre ich strážiť – napríklad prostredníctvom funkčného (nie formálneho) stavebného dozoru.

Čo spôsobia firmy

„Nedostatky pri zatepľovaní budov sú najčastejšie spôsobené nesprávnou inštaláciou zatepľovacích systémov,“ hovorí Ivan Pauer zo Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby.

Reklamácie
 • Podmienky reklamácie by mala podrobne určovať Zmluva o dielo vrátane lehôt na ich odstránenie.

 • Zmluva by mala obsahovať a popis závad, ktoré môže zhotoviteľ uznať v rámci reklamácie.

 • Záručná doba je dva roky, po dohode však môže byť aj dlhšia.

Zdroj: ZSVB (ht)

Platí to pre bytovky ako aj rodinné domy.

Pracovníci realizačných firiem podľa neho buď z nedostatku skúseností alebo v snahe šetriť na zákazníkovi napríklad nanášajú lepiacu zmes iba na niekoľko bodov (na buchty) namiesto toho, aby lepidlo v rovnomernej vrstve naniesli po celom obvode dosky a stred vyplnili najmenej tromi „buchtami“, respektíve podľa technologického predpisu výrobcu systému.

Ďalším spôsobom, ako firmy môžu znehodnotiť zateplenie je vynechanie soklového profilu, čiže širokej hliníkovej zakladacej lišty, do ktorej sa odspodu postupne ukladá izolácia. „Táto chyba môže mať za následok pukliny,“ vysvetľuje Pauer. Odporúča tiež, aby si majiteľ domu sledoval, či firma používa dostatočne dlhé kotviace prvky na izolant (polystyrén, minerálna vata a i.) určené podľa výsledku ťahovej skúšky.

Ako sa prejavuje nesprávne zateplenie a vetranie

Studené steny
 • Bývajú spôsobené príliš tenkou alebo porušenou tepelnou izoláciou.
Vlhké fľaky a plesne
 • Nájdeme ich najčastejšie v okolí okien a dverí balkónov, kritickými miestami sú tiež rohy a kúty miestností. Ich príčinou býva hlavne nedodržiavanie vetracieho režimu v byte (malo by sa vetrať najmenej 2 x 5 minút v celom byte. Treba si uvedomiť, že po zateplení budovy sa zásadne zmenia mikroklimatické pomery v bytoch a viac sa hromadí v ovzduší vlhkosť – vodné pary z vydýchaného vzduchu, ktorý sa vo väčšom množstve hromadí ako pred zateplením. Je to aj jedna z príčin prečo niektorí vlastníci viac platia za kúrenie, pretože v domnienke, že ušetria, vetrajú minimálne, ešte menej ako pred zateplením. V málo vetranom byte musí totiž radiátor ohrievať nielen vzduch, ale aj vodné pary a na ohrev vody treba viac energie ako na ohrev vzduchu.
 • Prežitkom z minulosti býva, že postačuje 5 až 8 centimetrov hrubá tepelná izolácia, len aby sa ušetrilo. Rozdiel cene medzi 8 až 10 alebo 12 centimetrovou hrúbkou izolácie nie je veľký. Často sa stáva, že členité časti fasády sa nepresne a nevhodným spôsobom upevnia izolačnej a vnikajú rozdielne tepelné prestupy a tým vlhké fľaky označujúce pôvodnú konštrukciu.
 • Ďalším problémom býva nevhodné a nedostatočné prekrytie hlavíc kotiev, čo signalizujú mokré tmavé krúžky na fasádach.
 • Veľkým nebezpečenstvom je nedodržanie technologických postupov a používanie univerzálnych lepidiel a stierok pod omietky, zle zatlačená armovacia sieťka a tenká vrstva sterky (sieťku nesmie byť vidieť a nesmie vyčnievať), alebo používanie lacnejších interiérových sieťok do exteriéru.
 • Zanedbáva sa očistenie podkladu – steny pred lepením izolantu. Pauer odporúča pred každým zateplením vykonať aj odtrhovú skúšku na prilnavosť lepidla s izolantom k povrchu steny. Stáva sa hlavne pri stenách s dikoplastovým povrchom alebo pri starých vápenocementových omietkach, že po nalepení izolantu odtrhnete izolant aj s omietkou, alebo dikoplastom od steny. Vtedy je nutné oškrabať nesúdržný povrch stien z dikoplastu alebo murársky vyspraviť chybné časti omietok. Spôsob ako na to vám najlepšie určí projektant zateplenia alebo váš stavebný dozor. Takéto chyby mávajú fatálne následky niekedy končiace odtrhnutím zateplenia od steny a jeho havária.
 • Treba vyberať vhodné sušiaky na bielizeň pre montáž na zateplenie, aby ich kotvenie minimalizovalo tepelný most.

Pukliny, bubliny a opadávajúca izolácia

 • Takéto poruchy môže zapríčiniť tiež len nesprávna aplikácia izolantu alebo použitie nevhodného nesystémových materiálov v rozpore s certifikovanou skladbou zatepľovacieho systému.

Zatekanie strechy a vytváranie plesní vo vnútri strešnej konštrukcie

 • Nevhodný výber izolačnej fólie a parozábrany, býva často dôsledkom absencie obhliadky projektantom pôvodnej strechy, ale hlavne odmietanie zaplatiť realizačný projekt rekonštrukcie strešného plášťa.
 • Zvyčajne sa zateplenie strechy robí ad hoc 20 centimetrami nejakého izolantu a nejakej zaužívanej strešnej fólie. Častokrát sa obnova strechy vykoná bez demontáže pôvodnej porušenej krytiny pod ktorou je vlhkosť a túto vlhkosť prekryjú a zakonzervujú novou hermeticky tesnou krytinou.
 • Výsledok takejto rekonštrukcie strechy býva takmer vždy rovnaká, degradácia izolantu, vlhké stropy a plesne.

Zdroj: Ivan Pauer, SASDARS a Miroslav Zliechovec, Knauf Insulation (ht)

Pozrite, čo vedia po sebe nechať ako odvedenú prácu niektorí robotníci

1sany0015_r5975_res.jpg

2sany0951_r604_res.jpg

3sany0033_r9914_res.jpg

K čomu je realizačný projekt

Predprojektová a projektová príprava je prvou a najdôležitejšou fázou zateplenia na ktorej vlastníci najviac šetria, rádovo je to zhruba šesť až sedem tisíc pri investícii 350 000 eur. Následne pri realizácii strácajú 20 až 50-tisíc eur pre nedostatky.

Po vydaní stavebného povolenia by vlastníci mali dať vyhotoviť u toho istého projektanta realizačný projekt. Ten podrobne v detailoch určí skladbu materiálov, technické detaily vyhotovenia zateplenia a systémových chýb, prípadne iných chýb, ktoré takmer každá budova má (napríklad sadanie budovy, zdevastované suterénne priestory, vlhké základové múry, popraskané atiky, rozpadnuté komínové telesá a podobne) presne podľa potrieb vášho domu. Očakáva sa, že po schválení nového stavebného zákona to už bude povinnosť bez ktorej nebude možné zahájiť stavebné práce.

„Obsahom realizačného projektu je aj podrobný detailný položkový rozpočet zateplenia, ktorý sa od reality zvyčajne pohybuje v rozdieloch v hodnotách promile – najviac jedno až dve percentá,“ hovorí Ivan Pauer zo Slovenskej asociácie stavebných dozorov.

„Rozpočet podľa projektu pre stavebné povolenie sa od reality podľa skúseností pohybuje od nula do niekedy desiatok percent, pričom mnohé položky sú absolútne nekontrolovateľné, pretože sú vyhotovené ako sumár, teda jedným číslom aj niekoľko desiatok položiek,“ dodáva. Napríklad sa často stáva, že výmena zvislých a vodorovných stupačiek sa ocení ako jedna položka v hodnote 40-tisíc eur a nikto nevie aký materiál a práce obsahuje.

Realizačný projekt si na Slovensku prevažná väčšina vlastníkov bytov nedáva vyhotoviť. Náklady na kompletnú projektovú dokumentáciu (projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt) aj so stavebným dozorom od prípravy projektu stoja priemerne do šesť percent z celej ceny zateplenia, alebo obnovy.

„Predprojektová a projektová príprava je prvou a najdôležitejšou fázou zateplenia na ktorej vlastníci najviac šetria, rádovo zhruba šesť až sedem tisíc pri investícii 350 000 eur. A následne pri realizácii strácajú 20 až 50-tisíc eur pre nedostatky prác vykonaných podľa projektu pre stavebné povolenie a prítomnosť stavebného dozoru až od zahájenia stavebných prác,“ dodáva Pauer.

(ht)

Niečo ovplyvníte či skontrolujete aj sami

Odtrhové skúšky nie sú zbytočné, rovnako ako nie je jedno, či sa omietky skombinujú alebo nie.

 • Pred samotným zateplením by sa mali vymeniť okná, dvere a zatepľované steny by mali byť opravené a vyrovnané.
 • Mokré steny by sa nemali zatepľovať, preto je potrebné najprv odstrániť vlhkosť i jej príčinu.
 • Pred vypracovaním realizačného projektu by mal projektant dať vyhotoviť odtrhové skúšky uvažovaného zatepľovacieho systému a ťahové skúšky kotiev, podľa ktorých výsledkov zakomponuje a navrhne systém. Toto žiaľ vlastníci odmietajú, lebo je to „drahé“. Radšej zaplatia o niekoľko tisícok eur drahšiu realizáciu stavebných prác, keď sa problém zistí počas ich vykonávania.
 • Tiež treba odstrániť systémové poruchy budovy, ktoré boli zistené projektantom alebo statikom pri počiatočnej obhliadke domu.
 • Zvlášť si treba dať pozor na výber okien a ich montáž. Najlepšie je, keď sa vlastníci dohodnú len na jednom type okien od jedného dodávateľa, budú lacnejšie a bude pre celý dom lepší teplotechnický a ekonomický efekt po vyregulovaní tepelného systému. Zateplenie musí siahať až úplne k rámu okna, akákoľvek medzera znamená tepelný most, čiže studenú stenu, kadiaľ vám nielen uniká teplo, ale zráža sa vlhkosť a tvoria sa plesne.
 • Medzi telesom okna a omietkou musia byť zabudované dilatačné APU lišty minimálne 2D (pohyb v dvoch smeroch).
 • Treba si dať veľký pozor aj na to, aký druh omietky firma použije, či silikónovú, alebo silikátovú a pod. Je nevhodné kombinovať rôzne druhy omietok a kombinovať tmavé odtiene omietok so svetlými, je to vždy budúci problém pretože každý druh a odtieň má odlišné fyzikálnotechnické vlastnosti.
 • Pred samotným zatepľovaním by vlastníci so správcom mali zabezpečiť odbornú technickú pomoc a to najlepšie stavebný dozor, ktorý ich bude viesť po celú dobu zatepľovania (napríklad má školenie z normy ETICS). Stavebný dozor by mal následne spolu s vlastníkmi vybrať skúseného projektanta s ktorým vykonajú odbornú obhliadku budovy a následne vypracujú odborný posudok jej technického stavu. Až na základe odborného posudku projektant vyhotoví projekt pre stavebné povolenie.

Zdroj: SASDARS (ht)

Skryť Vypnúť reklamu

     Inzercia - Tlačové správy

     1. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
     2. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
     3. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
     4. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
     5. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
     6. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
     7. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
     8. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
     9. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
     10. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
     1. Zázračné účinky Arónie na zdravie
     2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
     3. Prečo by sa elektrárne mali zaujímať o ekologické riešenia?
     4. Skladujete pivo pri izbovej teplote? Znižujete jeho kvalitu
     5. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali
     6. Mladí slovenskí filmári zvíťazili na festivale v Barcelone
     7. Orange pokračuje v systematickej podpore digitálneho vzdelávania
     8. Zahlasujte za ďalší klimatický projekt s podporou dm
     9. Vydajte sa po stopách kvalitnej kávy
     10. Orange má najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku i v Európe
     1. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 7 455
     2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 081
     3. Vymenili startup za korporát. Dôvod bol iný, než by ste čakali 7 045
     4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 263
     5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 5 289
     6. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 969
     7. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále 4 615
     8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 310
     9. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 3 139
     10. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 2 991
     Skryť Vypnúť reklamu
     Skryť Vypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Logo podcastu Index o ekonomike a podnikaní.

     Ako ovplyvní ceny nehnuteľností sprísnenie poskytovania úverov.


     a 1 ďalší 10. jan
     Ilustračné foto.

     Ľudia najviac kupovali menšie byty.


     SITA 13. júl
     Ilustračné foto.

     V medzikvartálnom porovnaní stúpli takmer o tri percentá a v medziročnom porovnaní sa zvýšili o necelých 12 percent.


     SITA 30. máj

     Blogy SME

     1. Inštitút strategických politík: Nová obranná dohoda medzi USA, Veľkou Britániou a Austráliou vyvoláva napätie nielen s Čínou, ale aj Francúzskom
     2. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Ako som zvládol akademický rok v online prostredí?
     3. Roman Vavro: Exkluzívne: O využití 5G sietí ľudskou rečou
     4. Roman Brandšteter: Najväčší exportér ľavicových myšlienok do Česka
     5. Elena Antalová: Sú naši politici rozšafní alebo "rozšafní"?
     6. Martin Greguš: GDPR akadémia pre laika - každý deň tento týždeň jeden krok. Dnes: Postup zavádzania a nevyhnutné dokumenty pre súlad s Nariadením GDPR
     7. Jozef Sitko: AD: "Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fi Pfizer, Johnson a iné" (25.9.))
     8. Věra Tepličková: Zatiaľ môžem písať lebo chválim
     1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 156
     2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 14 359
     3. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 421
     4. Janka Bittó Cigániková: Čo sa to preboha deje v Izraeli? Prestali vakcíny fungovať? 6 112
     5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 664
     6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 971
     7. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes. 4 505
     8. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju! 4 113
     1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
     2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
     3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
     4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
     5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
     6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
     7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
     8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
     Skryť Zatvoriť reklamu